terms of Vastu main door

terms of Vastu main door

வாஸ்து வகையில் தலை வாசல் என்பது சரியான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் ஒரு ஒலியை கொடுக்கும் பட்டன்களை போலத்தான் பட்டன்களை கூட்ட கூட்ட ஒலி கூடும். குறைக்க குறைக்க ஒலி குறையும். அதை நடுவில் வைத்தால் இரண்டு பக்கமும் சேர்ந்து நடுவில் இருப்பது போல இருக்கும். இதுபோலத்தான் எல்லா வாசல்களுக்கும் பொருந்தும்.ஆக நடு மையம் என்பது நம்முடைய பழையகாலத்தில் புதன் வாசல் என்று சொல்கிறார்கள்.ஆனால் உண்மையில்  உச்ச பகுதிக்கு வரும்பொழுது யோகத்தைச் செய்யும். நீச்ச பகுதிக்கு செல்லும் போது தீமையை செய்யும். அதே சமயம் வீட்டின் தலைவாசல் மறைந்துஇருந்தால்  தீமையை செய்யும் என்று சொல்வார்கள். இந்த இடத்தில் உச்சம்தான் முக்கியமே தவிர மறைந்திருப்பது  என்பதெல்லாம் கிடையாது. அதேபோல ஒரு சிலர் கோம்பை சுவரில் தான் வாசல் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அதுவும் தவறு. இடம் மற்றும் திசை காம்பஸ் எங்கு பொருந்தி வருகிறதோ,அதாவது  திசைகாட்டிக்கு பொருத்தமான அமைப்பில் தாராளமாக கோம்பையை தவிர்த்து கூட வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆக வாஸ்துவை புரிந்து செயல்பட வேண்டும் . புரியாமல் செயல்படும்போது வாஸ்து பொய் என்கிற பெயரை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விடும்.

In terms of Vastu, the head door should be in the right place. That way pressing the buttons will produce a sound similar to the buttons making a sound. Lower the lower the volume. If you put it in the middle, it will look like both sides are in the middle. The same applies to all the gates. So the middle center is said to be the Mercury gate in our ancient times, but actually when it comes to the upper part it does yoga. Doing evil while going to the swimming area. At the same time, if the front door of the house is hidden, it is said that evil will be done. In this place, the peak is important and not hidden. Similarly, some people will say that the gate should be placed on the branch wall. That too is wrong. Where the location and direction compass fits, i.e. the compass can be kept in a suitable setting, even without the compass. So Vastu should be understood and acted upon. When acting without understanding, Vastu gives the name of lies to others.

terms of Vastu main door,

How to check Vastu for home entrance,

Main door house entrance Vastu,

What should be placed in front of main door,

Loading