north facing house vastu

north facing house vastu

வடக்கு புறத்தில் இருக்கிற இல்லத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைப்பு என்பது தெற்கு புறம் உயரமாக இருக்க வேண்டும். வடக்கு புற இல்லத்திற்கு வடக்கு பகுதியில் வீட்டிற்கு காம்பவுண்ட் சுவருக்கு மத்தியில், வீட்டை விட உயரமாக அதிகம் வளரும் செடிகளை வைக்கக்கூடாது. வடக்கு சுற்றுச்சுவர் எப்பொழுதும் பக்கத்து வீட்டின் அதாவது, வடக்குப் புறத்தில் இருக்கிற வீட்டின் சுற்றுச்சுவரோடு இணைந்து இருக்கக் கூடாது. அப்படி இணைந்திருக்கும் பொழுது, அந்த வீட்டின் எதிர்மறை தாக்கங்கள் உங்களுடைய இல்லத்திற்கும் இருக்கும்

For a north facing house, the perimeter wall structure should be higher on the south side. NORTH SIDE HOUSE FOR NORTH SIDE HOUSE IN THE MIDST OF THE COMPOUND WALL, PLANTS THAT GROW HIGHER THAN THE HOUSE SHOULD NOT BE PLACED. The north boundary wall should not always be in line with the boundary wall of the neighboring house i.e. the house on the north side. When it is connected like that, the negative effects of that house will also be in your house

north facing house vastu,Are north houses good?,

Is north facing house lucky?,

Which face house is best?,

Where should the main door be in a north facing house,

Loading