வாஸ்து என்பது என்ன?

வாஸ்து என்பது ஒரு தனி சாஸ்திரமா என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது .இந்த பூமி சார்ந்த, சூரியன் சார்ந்த இயக்கத்தில் ஏற்படும் கண்ணுக்குத் தெரியாத வேகத்தை புரிந்து வாழ்கிற ஒரு அமைப்பு மனித வாழ்வில் ஒரு 12 மணி நேரங்கள், ஒரு கட்டிடம் சார்ந்த கூண்டுக்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பழங்காலத்தில் மனிதன் குகைக்குள் வாழ்ந்தான். குகை சார்ந்த வாழ்வில்  எந்த திசையில் இருந்தால் அந்த குடும்பம் விருத்தியாகும் என்று தெரிந்து கொண்டு, வாழ்ந்த முறை இன்று பரிமாற்ற மாற்றத்தின் …

வாஸ்து என்பது என்ன? Read More »

 60 total views,  1 views today