சிவன் சொத்து குலநாசம் வாஸ்து

பொதுவாக இடத்தில் வசிக்கலாமா கோயில் இடத்தில் குடியிருக்கலாமா பொது சுத்திகரிப்பு செய்யலாமா என்று சொன்னாள் 100% தவறு என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஆலயத்தின் நிலம் இருக்கிறது அதன் இன்றைய மதிப்பு வாடகை நிலைப்படி 5,000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நான் காயம் ஆயிரம் ரூபாய்கள் நீங்கள் கோயில் சொத்தை சாப்பிடுகிறார்கள் என்ற அர்த்தம் இந்த இடத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்த …

சிவன் சொத்து குலநாசம் வாஸ்து Read More »

 149 total views