வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் மக்கள் சொந்த வீடு கிடைக்க வேண்டுமா

வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் மக்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த நிகழ்வுகள் இருக்கும் அந்த வகையில் அந்த குறைகளை கலைவது என்பது 100% நடக்காது ஆக குறைகளை கலைகளை நிகழ்வாக ஒரு இல்லத்தை அதாவது அவர்கள் வசிக்கிற இல்லம் என்பது வாஸ்து விதிகளுக்கு பொருந்தியிருந்தால் தான் நடக்கும் எப்படி நடக்கும் என்று சொன்னாள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உள்ளாக சொந்த வீடு கட்டி போகிற யோகத்தைக் கொடுக்கும் அந்த வகையில் எந்த மாதிரி வீடு சொந்த …

வாடகை வீட்டில் வசிக்கும் மக்கள் சொந்த வீடு கிடைக்க வேண்டுமா Read More »

Loading