ஒரு சில இடங்களில் இந்து மக்கள் அதிகமாக ஒரு சில இடங்களில் இந்து மதம் அல்லாத மக்கள் அதிகமாக வாசிக்க காரணம் என்ன இதற்கு வாஸ்து விரட்டும் சம்பந்தம் உள்ளதா

ஒரு சில நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் வாஸ்து குறை என்பது ஒரு சில பகுதிகளில் அதிகமாகவும் ஒரு சில பகுதிகளில் நிறைவாக இருக்க கூடிய இடமாக இருக்கும் வாஸ்து வகையில் கிழக்கில் ஆறு செல்கின்ற இடங்கள் வடக்கில் ஆறு செல்கின்ற இடங்கள் கிழக்கில் கடல் இருக்கக் கூடிய இடங்கள் மேற்கில் மழை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மழை இருக்கக் கூடிய இடங்கள் வாஸ்து ரீதியாக பலமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட இடங்களில் இந்து மதம் சார்ந்த மக்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் …

ஒரு சில இடங்களில் இந்து மக்கள் அதிகமாக ஒரு சில இடங்களில் இந்து மதம் அல்லாத மக்கள் அதிகமாக வாசிக்க காரணம் என்ன இதற்கு வாஸ்து விரட்டும் சம்பந்தம் உள்ளதா Read More »

Loading