வாஸ்து முறை கணக்கீடு குடும்ப உறுப்பினர்களின் இடங்கள்

வாஸ்து பங்கிட்டு கணக்கின்படி குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டிய பகுதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்,. ஒரு இல்லத்தில் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் முக்கிய பகுதியாக ஒவ்வொரு இடமும் விளங்குகிறது. அந்த வகையில் ஒரு இல்லத்தின் வடகிழக்கு பகுதி என்பது , முழுக்க முழுக்க ஆண்களுக்கு உரிய பகுதி. அடுத்த நிலையில் கிழக்கு மத்திய பாகம் என்பது அந்த வீட்டில் இருந்து ஆண் குழந்தை சார்ந்த பகுதியாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக தென்கிழக்கு பகுதி என்பது பெண்களுக்கான பகுதியாகவும், தெற்குப் பகுதி என்பதும் …

வாஸ்து முறை கணக்கீடு குடும்ப உறுப்பினர்களின் இடங்கள் Read More »

 557 total views