வாஸ்து வீடு சிக்கனத்தை கொடுக்குமா

வாஸ்து வகையில் பணம் சேமிக்கிற நிகழ்வு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வருமானத்தின் வழியை கொடுக்குமா அல்லது இருக்கிற வருமானமே இருக்கும் ஆனால் சிக்கனத்தை உருவாக்கும் என்று பார்க்கும்பொழுது என்னை பொறுத்த அளவில் ஒரு மனிதன் கணிதத்தின் தலைவராக இருக்கக் கூடாது தலைவராக இருக்கும் பொழுது கஞ்சத்தனம் சிக்கனத்திற்கு முலைகள்தான் வித்தியாசம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று குடும்பத்தில் அனைத்து நபர்களும் வீட்டில் இருப்பார்கள் அந்த நாள் செலவுகளை குறைத்து ஒரு நல்ல உணவு சார்ந்த விஷயத்தை எடுத்து அதில் கஞ்சத்தனம் …

வாஸ்து வீடு சிக்கனத்தை கொடுக்குமா Read More »

 84 total views